Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học vàTHCS Nam Hưng

Nam Hưng - Tiền Hải - Thái Bình
0986056174
tbh-tienhai-thcsnamhung@edu.viettel.vn